DGH – Basiscursus hulpverlener – ambulancier

Basisopleiding voor professionele hulpverlener – ambulanciers
Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening van Wobra is erkend (wettelijk erkend door het MB van 22 december 1998 en het KB van 6 juli 1999). Voor de opleiding hulpverlener-ambulancier zijn we partner van FOD Volksgezondheid om dit te organiseren in de provincie West-Vlaanderen.

Deelnemingsvoorwaarden en doelstellingen
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden uitgezonderd de minimum leeftijd 18 jaar. De cursus (132 uur + 40 uur stage) is erkend door het ministerie van Volksgezondheid en wordt georganiseerd in de campus POV. De basisopleiding is een praktijkgerichte opleiding met volgende doelstellingen:

 •  De noodzakelijke kennis en vaardigheden verwerven voor het verstrekken van eerste hulp in de dringende hulpverlening.
 •  De noodzakelijke kennis en vaardigheden verwerven betreffende het gebruik en onderhoud van alle beschikbare toestellen en  materialen van een ambulance.
 •  Het aanleren van schriftelijke en mondelinge rapportage na een opdracht van de noodcentrale 112.

Om te kunnen deelnemen aan de basiscursus zijn er 2 mogelijkheden

 • Gesubsidieerd:

U maakt deel uit van een erkende dienst 112. In de provincie West-Vlaanderen zijn dit de brandweerzones (zone 1 – Midwest – Westhoek – Fluvia) of Rode Kruis of Vlaams Kruis. De verantwoordelijken van deze diensten kunnen u dan ook inschrijven voor de basiscursus

 • Niet gesubsidieerd:

U maakt geen deel uit van de erkende dienst 112 maar u bent woonachtig in West-Vlaanderen. U moet toestemming tot deelname vragen aan de Federale gezondheidsinspecteur van de provincie via een gemotiveerd schrijven.
De school ontvangt voor u geen subsidies van de FOD Volksgezondheid en alle gemaakte kosten worden doorgerekend. Dit bedrag is onderhevig aan indexering. Er wordt prioriteit gegeven aan kandidaten die werkzaam zijn bij een brandweerdienst, Rode Kruis, Vlaams Kruis of erkende spoedgevallendienst.

Inschrijvingsdossier
Een inschrijvingsdossier is pas volledig als volgende documenten, correct ingevuld en ondertekend, in ons bezit zijn:

 •  Inschrijvingsformulier (voor- en achterzijde)
 •  Attest van medische geschiktheid per cursist (WOBRA vzw – attest/ Arbeidsgeneesheer)
 •  Attest van verzekering per cursist
 •  Pasfoto van de cursist
 •  Diploma betreffende vrijstellingen facultatief
 •  Toestemming van de FGI facultatief

Inhoud van de opleiding
De inhoud van de basisopleiding hulpverlener-ambulancier werd bepaald door het KB 13 februari 1998. Theorie wordt constant afgewisseld met praktijkgerichte oefeningen. Het handboek kunt u downloaden via de website van FOD Volksgezondheid

 •  Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam
 • De eerste minuten
 • Levensbedreigende aandoeningen
 • De gewonde patiënt
 • De zieke patiënt
 • Zwangerschap en spoedbevalling
 • Hulpverlening aan kinderen
 • Urgenties en omgevingsfactoren
 • Psychiatrische aandoeningen
 • Het verplaatsen van de patiënt
 • Rampengeneeskunde
 • Organisatie van de dringende geneeskundige hulpverlening
 • Technieken
 • Omgaan met agressie

Het lessenrooster wordt pas op de website geplaatst wanneer er te weinig kandidaten zijn van erkende diensten 112.

Examen
De kandidaat hulpverlener-ambulancier kan pas deelnemen aan het examen indien hij/zij een minimale aanwezigheid heeft van 80 procent van de gevolgde lessen. Het schriftelijk theoretisch examen staat op 1/3e van de punten. Het praktijkexamen staat op 2/3de van de punten. Om te slagen in de examens moet de kandidaat minstens 50% behalen in elk onderdeel en 60% in totaal. De kandidaat moet een herexamen afleggen indien er op een onderdeel geen 50% werd behaald of voor het volledige examen geen 60% in het totaal werd behaald.

Brevet hulpverlener – ambulancier en badge 112

Na een gunstige beoordeling van de stage verkrijgt u vanuit de school een brevet van hulpverlener-ambulancier. Met dit brevet kunt u worden ingeschakeld in de dringende geneeskundige hulpverlening, als u werknemer bent bij een erkende ambulancedienst.

U kunt een erkenningsteken (badge 112) aanvragen bij de Federale overheidsdienst Volksgezondheid. Dit is gratis en geeft u het recht om opdrachten van de 112-dienst uit te voeren.

Vragen?

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met het secretariaat van Wobra via email wobra@campuspov.be of telefoon 050 36 69 90