Disclaimer

Disclaimer 

 Algemene voorwaarden met betrekking tot online communicatie van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten (WFIV) 

 WFIV staat als faciliterende vzw in voor de onderliggende vzw’s WOBRA en WPS, die kwaliteitsvolle opleidingen voor alle brandweerlieden, ambulanciers, redders aan zee en politie aanbieden. 

 

Gebruik van de website  

Het WFIV besteedt veel aandacht en zorg aan onze website. De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar het gebruik ervan houdt de aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden. 

Je mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Andere aanwendingen van de informatie die we ter beschikking stellen zijn alleen mogelijk met bronvermelding én na voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFIV. 

Als gebruiker van deze site ben je dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij daarvoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van het WFIV. 

Het is ons streven dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. 

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet je altijd de bevoegde diensten raadplegen. 

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, werken we die zo snel mogelijk weg. Stel je onjuistheden vast, dan kan je de beheerder van onze website contacteren of kan je terecht bij het contactadres dat op de bewuste webpagina vermeld staat. 

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen. 

Het WFIV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie.. 

 

E-mail 

De inhoud van e-mails en hun bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van het WFIV stroken. 

Als je niet de geadresseerde bent en je een e-mail per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen. 

De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie.  

 

PRIVACYVERKLARING  

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 

Het Provinciaal opleidingscentrum voor de veiligheidsdiensten (POV), hecht veel belang aan het respect voor de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken daarom enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. Bij de verwerking respecteren wij steeds de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 (EU) inzake de bescherming van de persoonsgegevens (hierna ‘GDPR’) en de Belgische wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Wij ontvangen uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

In het kader van haar opdrachten is het POV verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken, de doelen waarom wij deze gegevens verwerken, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten met betrekking tot deze gegevens kan uitoefenen. 

Voor de structuur van het POV kan je terecht op volgende link : https://www.campuspov.be/pov/partners/ 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Concreet betekent dit dat wij de volgende persoonsgegevens kunnen verwerken: 

 • identificatiegegevens, bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail; 
 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen;  
 • Rijksregisternummer en identiteitskaartnummer; 
 • Persoonlijke kenmerken : leeftijd, geslacht, geboortedatum- en plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en nationaliteit; 
 • Videobeelden gemaakt door onze camera’s wanneer u de gebouwen van het POV  bezoekt of wanneer u wordt gefilmd tijdens een interventie van de civiele bescherming waarbij camera’s worden gebruikt. 

 Deze gegevens komen bij ons terecht: 

 • Omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd; 
 • Omdat we ze hebben ontvangen via andere bronnen (andere overheden of partners).  

Wij verwerken enkel uw persoonsgegevens op basis van ofwel: 

 • Jouw toestemming; 
 • Een contract dat we onderling afsluiten; 
 • Een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen; 
 • Een taak die we als school moeten uitvoeren in het kader van algemeen belang of openbaar gezag; 
 • In uitzonderlijke gevallen omwille van gerechtvaardigd belang.  

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?  

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om onze (wettelijke taken) uit te voeren ikv : 

 • Diverse opleidingen voor zowel brandweer als politie, dringende geneeskundige hulp als voor de opleidingen redder aan zee; 
 • Om u te kunnen informeren en/of te kunnen antwoorden, bijvoorbeeld wanneer u een mail verstuurt of wanneer u solliciteert; 
 • Om de veiligheid in onze gebouwen te garanderen wordt aan de bezoeker gevraagd om zich te legitimeren via de Eid.  
 •  Wanneer er gebruik gemaakt wordt van bewakingscamera’s gebeurt dit in overeenstemming met de camerawet van 21 maart 2007 en wordt dit aangegeven door het wettelijk pictogram.        

 

4. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

 • De gegevens ikv opleidingen worden bewaard zo lang als nodig is om de vermelde dienstverlening te kunnen aanbieden; 
 • Sollicitaties worden bewaard zo lang als nodig is om het selectieproces tot een goed einde te brengen en om onze wettelijke verplichtingen na te komen; 
 • De beelden die door het POV gemaakt worden tijdens hun werkzaamheden, worden gedurende 1 maand bewaard. Nadien worden de beelden verwijderd.  Wanneer de beelden een bijdrage leveren tot het bewijs van een misdrijf worden zij bewaard zolang de verjaringstermijn van de strafvordering loopt. 

 

5. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door? 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze en hun wettelijke taken.  

 

6. Beveiliging

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen.  We eisen ook van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen.     

Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. 

Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.   

Verder is onze ICT-omgeving beveiligd conform de huidige stand van zaken van de techniek en rekening houdend met de bestaande risico’s.   

 

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen? 

In overeenstemming met de GDPR en rekening houdend met de wettelijke beperkingen, beschikt u over verschillende rechten zoals : 

 • Recht op inzage; 
 • Recht op verbetering; 
 • Recht op beperken van de bewerking; 
 • Recht op vergetelheid of verwijdering; 
 • Recht op intrekking van uw toestemming. 

 Om u te helpen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u uw verzoek richten aan : 

Campus POV
Diksmuidse Heirweg 6
8210 Zedelgem 

 

Indien u na contact met het POV te hebben opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR,  dan kan je ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.  Tel. 02 274 48 00 

Website : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be