RaZ/FAQ

Algemeen

Wat kan ik met mijn brevet “Redder aan Zee” doen ?

Met dit brevet kan je solliciteren bij één van de kustgemeentes om als strandredder aangesteld te worden.

Hoe lang is mijn brevet geldig ?

Het brevet “Redder aan Zee” dient om geldig te blijven om de drie jaar te worden aangevuld met een recent bekwaamheidsgetuigschrift. De vervaldatum van je brevet of bekwaamheidsgetuigschrift is altijd terug te vinden op het brevet voor de eerstejaars en op het laatste bekwaamheidsgetuigschrift voor redders met meer dan drie jaren dienst.

Kan iemand met het brevet “Redder aan Zee” ook in een zwembad werken ?

Men kan enkel in een zwembad worden tewerkgesteld wanneer men beschikt over een diploma “Hoger Redder”.

De kandidaten die over het brevet “Redder aan Zee” beschikken kunnen een overgangsmodule volgen om “Hoger Redder” te worden. Meer informatie is terug te vinden op de website van Sport Vlaanderen en RedFed.

Deze overgangsmodule grijpt meestal plaats aansluitend na de praktijkexamens van de basisopleiding “Redder aan Zee”.

Wat is het verschil tussen het brevet “Redder aan Zee” en het diploma “Hoger Redder” ?

Met het brevet “Redder aan Zee” kan men als strandredder worden aangesteld langs de Vlaamse Kust.

Met het diploma “Hoger Redder” kan men instaan voor de veiligheid in (openlucht)zwembaden en recreatiedomeinen tijdens de openingsuren van een zwembad, de trainingsuren van een watersportclub, een sportief evenement,…

Ik ben mijn attest, brevet of getuigschrift kwijt, hoe geraak ik aan duplicaat ?

Stuur een mail naar redderaanzee@campuspov.be.  Na betaling van 25 EUR zal je een duplicaat worden bezorgd.

Waar kan ik de cursussen terugvinden voor de verschillende opleidingen ?

De cursussen worden door het WOBRA secretariaat via e-mail aan alle rechtmatig ingeschreven kandidaten bezorgd.

Kan ik met mijn brevet “Redder aan Zee” ook in het buitenland werken ?

Kandidaten die slagen voor de basisopleiding bekomen een brevet “Redder aan Zee” waarmee men op de Vlaamse stranden kan worden tewerkgesteld. Om in het buitenlandland te kunnen werken dient men over een internationaal brevet te beschikken. Dat brevet kan je behalen als je na de opleiding “Redder aan zee” ook nog de opleiding “Hoger Redder” hebt gevolgd. Met beide brevetten kan je dan een omzetting aanvragen naar een internationaal brevet.

Ben je momenteel niet in het bezit van het brevet “hoger redder” dan kan je na het slagen voor opleiding “Redder aan Zee” via een verkorte opleiding (overgangsmodule) ook het getuigschrift van “hoger redder” behalen.

Voor vragen over de “International Life Saving” (ILS) dient u contact op te nemen met de Belgisch federatie.

Adres:

Belgian Life Saving Federation (Redfed)

Gemeenteplein 26 – 3010 Leuven – Belgium Tel: (32.16) 35.35.00 – E-mail: ils.hq@telenet.be

Basisopleiding “Redder aan Zee”

Moet ik in een kustgemeente wonen om aan de basisopleiding “Redder aan Zee” te kunnen deelnemen ?

Iedereen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet mag starten aan de opleiding.

Hoeveel lessen moet ik aanwezig zijn ?

Behalve voor de cursisten met vrijstellingen dienen de kandidaten alle lessen te volgen. Voor de praktijklessen zwemmen dienen de kandidaten minstens de helft van de lessen te volgen. Het niet volgen van minstens de helft van praktijklessen resulteert in een onvoldoende voor “attitude”. Door een onvoldoende voor “attitude” kan betrokken kandidaat niet deelnemen aan de praktijkexamens zwemmen.

Ik kan niet aanwezig zijn op een praktijk- of theorieles. Wat moet ik doen ?

Kandidaten die niet aanwezig kunnen zijn op een activiteit van de opleiding Redder aan Zee dienen dit voorafgaandelijk aan de activiteit te melden via een online meldingsformulier. Meldingen die ons na de activiteit bereiken zullen niet worden verwerkt. Ziektemeldingen zijn enkel geldig op voorlegging van een doktersattest.

Moet ik de cursus afgedrukt meebrengen naar de les ?

Van de cursisten wordt verwacht dat hij/zij de cursus afgedrukt of digitaal meebrengt.

Ik kan niet aanwezig zijn op één of meerdere examendata van module II. Wat kan ik doen ?

Afwezigheden op de examendata van module II dienen gestaafd te worden met een medisch attest of ander geldig bewijsstuk. Deze aanvragen (incl. bewijsstukken/attesten) dienen zo snel als mogelijk te worden gestuurd naar redderaanzee@campuspov.be.

Studenten hoger-of universitair onderwijs die op bovenstaande data niet aanwezig kunnen zijn sturen zo snel als mogelijk een attest van inschrijving hoger-/ universitair onderwijs + examenrooster door naar redderaanzee@campuspov.be. Enkel voor deze cursisten wordt het examen module 2 in eerste zittijd op een andere datum afgenomen (datum wordt dan vastgelegd in onderling overleg met de centrumverantwoordelijke).

Ik kan niet aanwezig zijn op het examen theorie. Hoe kan ik mijn examen theorie afleggen ?

Cursisten die niet kunnen aanwezig zijn op het examen theorie kunnen deelnemen aan het herexamen theorie.

Ik kan niet aanwezig zijn op één van de voorgestelde data voor het praktijkexamen. Wat kan ik doen ?

De cursisten dienen hun praktijkexamen af te leggen op de voorgestelde examendatum en binnen de voorziene examenperiode. Buiten deze periode zijn er geen mogelijkheden om een praktijkexamen af te leggen. Men dient te begrijpen dat dit gaat om grootschalige examens waarbij het helaas niet mogelijk is om rekening te houden met de persoonlijke agenda van alle deelnemende kandidaten.

Op voorlegging van de nodige bewijsstukken, en na aanvaarding, kan worden gekeken om binnen de voorziene examenperiode het praktijkexamen af te leggen op een andere examendatum.

Wat is het verschil tussen een attest en brevet ?

Aan de cursisten die slagen voor het theoretisch en praktische examen van de basisopleiding wordt het attest” Redder aan Zee” uitgereikt. Dit attest vervalt het daaropvolgend kalenderjaar. Men kan dus met dit attest slechts 1 zomerseizoen worden aangesteld.

Cursisten die het attest “Redder aan Zee” hebben behaald en in hetzelfde of het daaropvolgend jaar slagen voor de zeezwemproef behalen het brevet “Redder aan Zee”.

Moet ik wachten tot ik mijn attest of brevet heb om te kunnen solliciteren ?

Neen. U kan reeds solliciteren bij de badplaats(en) van uw keuze. Hierbij dient u aan te geven dat u de basisopleiding nog aan het volgen bent en na slagen het attest zal overmaken.

Wanneer moet ik mijn zeezwemproef afleggen ?

Cursisten dienen in het attestjaar de zeezwemproef af te leggen. Cursisten die het attest “Redder aan Zee” hebben behaald en slagen voor de zeezwemproef behalen het brevet “Redder aan Zee”.

Cursisten die zich niet aanbieden voor de zeezwemproef in het jaar waarin zij het attest “Redder aan Zee” behaalden, komen niet meer in aanmerking om het finale brevet te behalen.

Bekwaamheidsproef

Wie moet zijn bekwaamheidsproef afleggen ?

Het brevet “Redder aan Zee” dient om geldig te blijven om de drie jaar te worden aangevuld met een recent bekwaamheidsgetuigschrift. De vervaldatum van je brevet of bekwaamheidsgetuigschrift is altijd terug te vinden op het brevet voor de eerstejaars en op het laatste bekwaamheidsgetuigschrift voor redders met meer dan drie jaren dienst.

Wanneer behoor ik tot de facultatieve groep en uitzonderingsgroep ?

Behoren automatisch tot de facultatieve groep : de hoofdredders, de adjunct-hoofdredders en de leden van de vaste kern . Voor deze groep zal, indien er voldoende interesse is, een afzonderlijke sessie worden georganiseerd (maart). Het vervroegd afleggen van bekwaamheidsproeven tijdens de reguliere data is altijd mogelijk.

Om te kunnen worden opgenomen in de uitzonderingsgroep moet men kunnen aantonen dat men niet kan aanwezig zijn op de reguliere bekwaamheidsproeven gedurende de periode oktober – december. Het nodig bewijsmateriaal dient voorafgaandelijk te worden opgestuurd naar nick.goethals@campuspov.be.

Ik ben ingeschreven voor een bekwaamheidsproef en wens van datum te veranderen ?

Eénmaal ingeschreven zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Denk dus vooraf goed na welke datum je kiest. Eventuele wijzigingen kunnen worden toegestaan op voorlegging van de nodige verantwoordingsstukken. Deze stukken dienen voorafgaandelijk aan de BP naar het WOBRA secretariaat te worden gestuurd. Na controle en aanvaarding door het WOBRA secretariaat zal een andere datum worden toegewezen voor zover er nog bekwaamheidsproeven volgen en beschikbare plaatsen zijn.