Politieschool – Voortgezette opleidingen


Aan de hand van een jaarlijkse behoeftepeiling wordt gezocht naar de noden inzake opleiding bij de 19 lokale West-Vlaamse politiezones. Met het nationaal veiligheidsplan in het achterhoofd worden vervolgens in samenspraak met de vormingsverantwoordelijken van de lokale politie de jaarlijkse behoeften vastgelegd.

Alle lokale en federale diensten kunnen vervolgens inschrijven voor deze niet-limititatieve lijst van opleidingen, maar voorrang wordt steeds gegeven aan de lokale politiezones van West-Vlaanderen, vermits zij een jaarlijkse bijdrage betalen.

De kostprijs voor politiezones buiten West-Vlaanderen en federale diensten  is afhankelijk van het type opleiding dat wordt gevolgd. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met de school.

Overeenkomstig art. 4bis van het KB van 22-10-2003 betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten, wordt elke functionele opleiding van 8 uren of meer die erkend is, gelijkgesteld met een module van 8 uren opleiding in het raam van de baremische loopbaan.

Er kan door politiemensen ook aangesloten worden bij lessen en/of modules in het reguliere onderwijs (KATHO, HOWEST, KHBO) waardoor er na het afleggen van een examen bijkomend accreditatie kan verkregen worden (zie extern PDF document). Indien u hierin geïnteresseerd bent kan u steeds contact opnemen met het team voortgezette opleidingen.

Wij bieden ook als enige school in België een opleidingstraject voor mandaathouders aan.

Om in te schrijven voor een voortgezette opleiding dient u dit formulier te mailen t.a.v. Nick Cloet  (nick.cloet@campuspov.be) .

Let op: Een belangrijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen opleidingen en trainingen.

Opleidingen hebben tot doel de competenties van de deelnemers te verrijken door het bijbrengen van nieuwe componenten (kennis, bekwaamheden, vaardigheden, …). Dit is de doelstelling uiteraard van de basisopleidingen, tijdens de welke de kandidaten hun toekomstig beroep aanleren. Het is eveneens de doelstelling van de functionele en voortgezette opleidingen die vervolgens de tijdens de basisopleiding verworven competenties aanvullen met gespecialiseerde competenties (bijvoorbeeld functionele opleiding motorrijder) of eenvoudigweg met andere basiscompetenties (bijvoorbeeld de voortgezette opleiding voor overgang naar een nieuw wapen).

Het regelmatig aanwenden van de verworven competenties bij de uitoefening van de functie garandeert er het onderhoud van (door zijn functie dagelijks uit te oefenen, behoudt de motorrijder zijn competentieniveau in het motorrijden). Andere competenties daarentegen kunnen niet regelmatig aangewend worden tijdens de dienst en vereisen de organisatie van trainingen om ze op het minimum vereiste niveau te houden.

De trainingen hebben dus als doel de tijdens de opleidingen verworden competenties te onderhouden en verbeteren.

Dergelijke trainingen vallen onder de verantwoordelijkheid en de financiering van elke politiedienst. Voor de trainingen moet geen erkenning bekomen worden bij de Directie van de Opleiding.